مناسبت های بین المللی و رویدادهای غیر رسمی امروز

امروز یکشنبه 9 آذر روز بین المللی اتحاد با مردم فلسطین

مناسبت های امروز امروز یکشنبه 9 آذر برابر با 29 نوامبر روز بین المللی اتحاد با مردم فلسطین روز بین المللی اتحاد با مردم فلسطین یک مناسبت سازمان دهی شده توسط سازمان ملل متحد است. به مناسبت این روز، رویدادهایی در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک و دفاتر این سازمان در ژنو و وین…

امروز جمعه 5 آذر روز بین المللی حذف خشونت علیه زنان

مناسبت های امروز امروز جمعه 5 آذر برابر با 25 نوامبر روز بین المللی حذف خشونت علیه زنان مجمع عمومی سازمان ملل 25 نوامبر را به عنوان روز بین المللی حذف خشونت علیه زنان نام گذاری نموده است. هدف از این روز، افزایش میزان آگاهی نسبت به این حقیقت است که زنان در سراسر جهان متاثر از…

امروز دوشنبه 1 آذر روز جهانی سلام

مناسبت های امروز امروز دوشنبه 1 آذر برابر با 21 نوامبر روز جهانی سلام روز جهانی سلام یک مناسبت غیر مذهبی است که هر ساله در تاریخ 21نوامبر گرامی داشته می شود. هدف از این مناسبت، بیان این موضوع است که تعارضات می بایست از طریق ارتباطات برطرف گردند نه از طریق زور. مشارکت کنندگان این رویداد…

امروز دوشنبه 1 آذر روز جهانی تلویزیون

مناسبت های امروز امروز دوشنبه 1 آذر برابر با 21 نوامبر روز جهانی تلویزیون در دسامبر سال 1996، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 21 نوامبر را به عنوان روز جهانی تلویزیون نام گذاری نمود. انتخاب این روز جهت یادآوری تاریخ برگزاری اولین انجمن جهانی تلویزیون می باشد که در سال 1996 برگزار گردید. منبع : ویکیپدیا مشاهده…

امروز یکشنبه 30 آبان روز صنعتی سازی آفریقا

مناسبت های امروز امروز یکشنبه 30 آبان برابر با 20 نوامبر روز صنعتی سازی آفریقا مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1989، تاریخ 20 نوامبر را به عنوان روز صنعتی سازی آفریقا نام گذاری نمود. این نام گذاری با توجه به دهه دوم توسعه صنعتی آفریقا (2000 – 1991) صورت گرفت. هدف از این روز، تهییج…

امروز یکشنبه 30 آبان روز جهانی کودکان

مناسبت های امروز امروز یکشنبه 30 آبان برابر با 20 نوامبر روز جهانی کودکان روز کودک در سراسر دنیا در تاریخ های گوناگونی گرامی داشته می شود. مناسبت دیگری با عنوان روز بین المللی حمایت از کودکان نیز وجود دارد که از سال 1950 در تاریخ 1 ژوئن گرامی داشته می شود. این مناسبت در تاریخ 4…

امروز شنبه 29 آبان روز بین المللی مردان

مناسبت های امروز امروز شنبه 29 آبان برابر با 19 نوامبر روز بین المللی مردان روز بین المللی مردان رویدادی بین المللی و سالیانه است که در تاریخ 19 نوامبر گرامی داشته می شود. این رویداد برای نخستین بار در تاریخ 7 فوریه 1992 توسط توماس اوستر پایه گذاری گردید. از اهداف بزرگداشت این رویداد می توان…

امروز پنجشنبه 27 آبان روز جهانی کودکان نارس

مناسبت های امروز امروز پنجشنبه 27 آبان برابر با 17 نوامبر روز جهانی کودکان نارس روز جهانی کودکان نارس هر ساله در روز 17 نوامبر و با هدف افزایش آگاهی نسبت به تولد نارس و موضوعات پیرامون کودکان نارس و خانواده های آنان، گرامی داشته می شود. هر ساله حدودا 15 میلیون کودک نارس به دنیا می…

امروز پنجشنبه 27 آبان روز بین المللی دانش آموزان (دانشجویان)

مناسبت های امروز امروز پنجشنبه 27 آبان برابر با 17 نوامبر روز بین المللی دانش آموزان (دانشجویان) روز بین المللی دانش آموزان (دانشجویان) رویدادی بین المللی و مرتبط با جامعه دانش آموزان است که هر ساله در تاریخ 17 نوامبر گرامی داشته می شود. هدف از این رویداد، یادآوری واقعه حمله آلمان های نازی به دانشگاه های…

امروز پنجشنبه 27 آبان روز جهانی فلسفه

مناسبت های امروز امروز پنجشنبه 27 آبان برابر با سومین پنجشنبه نوامبر روز جهانی فلسفه سومین پنجشنبه نوامبر توسط یونسکو به عنوان روز جهانی فلسفه نام گذاری شده است. این رویداد برای نخستین بار در تاریخ 21 نوامبر 2002 گرامی داشته شد. هدف از این روز، تاکید بر ارزش فلسفه در توسعه افکار انسان برای تمام فرهنگ…