چاپ پاکت

انواع پاکت A4، A5، پاکت نامه و ملخی

فرم چاپ اختصاصی به صورت یک رو و دو رو

لیست قیمت چاپ پاکت

سفارش (قیمت ها به تومان) تیراژ 1000 عدد تیراژ 2000 عدد
پاکت نامه یک رو 80 گرم 595,000 795,000
پاکت A4 یک رو 80 گرم 705,000 960,000
پاکت نامه یک رو 100 گرم 630,000 850,000
پاکت A5 یک رو 100 گرم 735,000 935,000
پاکت A4 یک رو 100 گرم 783,000 1,110,000
پاکت نامه دو رو 100 گرم 850,000 1,110,000
پاکت A5 دو رو 100 گرم 830,000 1,030,000
پاکت A4 دو رو 100 گرم 1,030,000 1,420,000
پاکت نامه یک رو 140 گرم 825,000 1,075,000
پاکت A5 یک رو 140 گرم 790,000 1,000,000
پاکت A4 یک رو 140 گرم 1,135,000 1,560,000
پاکت نامه دو رو 140 گرم 890,000 1,180,000
پاکت A5 دو رو 140 گرم 930,000 1,130,000
پاکت A4 دو رو 140 گرم 1,265,000 1,720,000

کلیه موارد با کاغذ تحریر

نمونه کار چاپ پاکت