چاپ ست اوراق اداری

چاپ ست اوراق اداری شامل سربرگ و پاکت در سایزهای متنوع

فرم چاپ اختصاصی به صورت یک رو و دو رو

لیست قیمت چاپ ست اوراق اداری

سفارش (قیمت ها به تومان) تیراژ 1000 عدد تیراژ 2000 عدد
سربرگ A4 و سربرگ A5 (*2) یک رو 80 گرم 455,000
سربرگ A4 و سربرگ A5 (*2) یک رو 100 گرم 493,000
سربرگ A4 و سربرگ A5 (*2) دو رو 100 گرم 680,000
سربرگ A4 و سربرگ A5 (*2) یک رو 140 گرم 585,000
سربرگ A4 و سربرگ A5 (*2) دو رو 140 گرم 675,000
سربرگ A4 و پاکت A4 و پاکت نامه یک رو 80 گرم 1,030,000 1,500,000
سربرگ A4 و پاکت A4 و پاکت نامه یک رو 100 گرم 1,150,000 1,705,000
سربرگ A4 و پاکت A4 و پاکت نامه دو رو 100 گرم 1,285,000 1,840,000
سربرگ A4 و پاکت A4 و پاکت نامه یک رو 140 گرم 1,560,000 2,485,000
سربرگ A4 و پاکت A4 و پاکت نامه دو رو 140 گرم 1,715,000 2,625,000
سربرگ A4 و سربرگ A5 (*2) و پاکت A4 یک رو 80 گرم 1,030,000 1,500,000
سربرگ A4 و سربرگ A5 (*2) و پاکت A4 یک رو 100 گرم 1,150,000 1,705,000
سربرگ A4 و سربرگ A5 (*2) و پاکت A4 دو رو 100 گرم 1,285,000 1,840,000
سربرگ A4 و سربرگ A5 (*2) و پاکت A4 یک رو 140 گرم 1,560,000 2,485,000
سربرگ A4 و سربرگ A5 (*2) و پاکت A4 دو رو 140 گرم 1,715,000 2,625,000
سربرگ A4 (*2) و پاکت A4 یک رو 80 گرم 1,030,000 1,500,000
سربرگ A4 (*2) و پاکت A4 یک رو 100 گرم 1,150,000 1,705,000
سربرگ A4 (*2) و پاکت A4 دو رو 100 گرم 1,285,000 1,840,000
سربرگ A4 (*2) و پاکت A4 یک رو 140 گرم 1,560,000 2,485,000
سربرگ A4 (*2) و پاکت A4 دو رو 140 گرم 1,715,000 2,625,000

(*2) به معنی تعداد 2 برابر می باشد.

کلیه موارد با کاغذ تحریر

نمونه کار چاپ ست اوراق اداری