دفتر 40 برگ – دفتر سیمی 40 برگ – دفتر یک خط 40 برگ